Uttalande från Pappers förbundsmöte den 20/11 2014

29 november 2014

Avståndsbaserad vägslitageavgift är en straffskatt på avstånd

Massa- och pappersindustrin verkar på en global marknad. Svenska företag konkurrerar med företag från hela världen på en gemensam marknad. Om vi ska klara oss på den marknaden och ha en fortsatt produktion i Sverige beror på ett antal faktorer som har med konkurrenskraften att göra. Det handlar om råvarukostnader och inte minst transportkostnader med tanke på Sveriges geografiska läge. Värdet på den svenska kronan har också stor betydelse för hur konkurrenskraften utvecklas, liksom elpriserna. Pappers ser positivt på förslaget om en energikommission. Den kan få stor betydelse för elprisernas utveckling.

Pappersindustrin är mycket transportberoende och en av landets största transportköpare. Vi har stora avstånd från fabrik till marknad, samt stora volymer råvara som ska fraktas ur skogen till fabriken. Vi exporterar ca 80 procent av produktionen.  Transporterna sker med båt, med järnväg och med lastbil. Lägre gränser för svavelutsläpp kommer att öka kostnaderna för sjöfrakter och styra över mot landsväg. En dåligt fungerande järnväg verkar i samma riktning. Det saknas ofta alternativ till att använda lastbilar för transporter på vissa sträckor. Framför allt gäller det givetvis frakt av råvara från skogen till fabrikerna.  En avståndsbaserad vägslitageavgift kommer därför att höja transportkostnaderna för branschen.

Förslaget presenteras som en klimatåtgärd, vilket Pappers har svårt att se det som. Om avgiften leder till att man går över till järnväg eller till båt så minskar utsläppen av koldioxid, men om det inte finns något alternativ innebär vägslitageavgiften bara en straffskatt på avståndet. Det finns ingen drivkraft att minska just utsläppen av koldioxid. Enligt Naturvårdsverket vore det bättre med en höjd koldioxidavgift än en slitageavgift. Effektivare motorer och bättre bränsle (biodiesel) skulle innebära lägre utsläpp och borde premieras, men i det här förslaget är det avståndet som ska beskattas.

Miljön kommer inte att gynnas av förslaget utan effekten blir den motsatta. Ökade kostnader på lastbilstransporter kan leda till att det blir för dyrt att frakta biobränsle från skogen till kraftvärmeanläggningar.  Det finns också en risk att skogsbruket med långa sträckor till fabrikerna blir olönsamt med ökade transportkostnader. Ökade kostnader ger också sämre konkurrenskraft mot länder utanför Europa. Risken är att vi får ett koldioxidläckage. Det betyder att exempelvis produktionen av papper ökar i Ryssland och minskar i Sverige, men att utsläppen ökar mer där än de minskar i Sverige.

Ett ytterligare skäl som förs fram är att avgiften ska leda till justa villkor för chaufförer. Det pågår en rovdrift på utländska förare. Grundproblemet är att de bara tjänar 30 procent av en svensk förares lön, men också att man inte följer de regler som finns. Det är en osund konkurrens när det gäller lastbilstransporter. Det löser man inte med en vägslitageavgift  som blir en skatt på avståndet, utan det är en fråga för polis, tull, skattemyndigheter m.m.

Avståndsbaserad slitageavgift är sten på börda för en bransch utsatt för global konkurrens, och ett uttryck för en negativ inställning till industrin som är vanlig i miljöpartiet. Det är stor risk att Pappers medlemmar får betala vägslitageavgiften med ökad arbetslöshet, i synnerhet vid fabriker med långa avstånd från skogen och till marknaden. Ett positivt alternativ till vägslitageavgift är til exempel att tillåta längre fordon, på samma sätt som i Finland. Detta förslag ger mindre CO utsläpp, billigare transporter och faktiskt lägre slitage på vägarna.

Pappers förbundsmöte kräver därför att regeringen drar tillbaka förslaget om en vägslitageavgift. 

Ytterligare information

Förbundsordförande Matts Jutterström, 070–394 31 10

Förbundsekonom Christer Larsson, 070–586 13 20