Pappers etiska regler

22 januari 2016

Stockholm 2015-05-28

Till förbundets avdelningar

Etiska regler i Pappers
Grunden för en facklig organisation är att den har medlemmarnas förtroende och att medlemmarna känner ett värde med sitt medlemskap. Vi som fackliga företrädare måste därför alltid komma ihåg vilka som är våra uppdragsgivare. Detta gäller oavsett om det är ett direkt fackligt uppdrag eller ett följduppdrag. Vi skall inte handla eller delta i beslut som vi inte öppet kan redovisa och stå för på ett medlemsmöte. Etiska frågor handlar egentligen om öppenhet och rent spel. Enbart misstanke om att det förekommer olika former av svågerpolitik, dolda förmåner eller mygel är förödande för en organisation som bygger på att det finns ett förtroende från dess medlemmar. Enda sättet att motverka sådana misstankar är att öppet redovisa vilka förmåner och villkor som gäller – både för det fackliga uppdraget och för de eventuella följduppdragen. Redovisningen kan ske på flera olika sätt. Ett sätt är att ta in uppgifterna i verksamhetsberättelsen, ett annat är att redovisa dem årligen på årsmötet. För de avdelningar som har en medlemstidning kan alternativet vara att årligen lämna en redovisning i tidningen. Det viktigaste är inte på vilket sätt det görs utan att det redovisas.

Pappers etiska regler
• Kom alltid ihåg vad som är utgångspunkten för ditt fackliga uppdrag, d.v.s. att företräda dem som är grunden för vår organisations existens, medlemmarna.
• Delta inte i beslut som du inte är beredd att redovisa och stå för på ett medlemsmöte.
• Redovisa öppet de förmåner och arvoden som du uppbär som följd av det fackliga uppdraget.

Detta är tre enkla etiska regler som skall vara ledstjärnor för vårt fackliga arbete inom Pappers förbund.

Representation
All representation ska ske med omdöme och måttfullhet.

När det gäller representation med alkohol gäller följande regler för förbundet:
Intern representation

  • På förbundsmöten, distriktsmöten, konferenser och kurser bjuds inte på alkohol.
  • På förbundsårsmöte, personalkonferens, förbundsstyrelse kan det bjudas på öl eller vin till middagen.
  • På kongressmiddag, julfest för personal och pensionärer, samt middagar vid jubileum och avtackning kan det bjudas på öl eller vin till maten samt drink/snaps och/eller avec.

Extern representation
Vid middagar kan det bjudas på alkohol med omdöme och måttfullhet. Representation ska godkännas/attesteras av någon ur VU. I alla sammanhang gäller utgångspunkten för det fackliga uppdraget – det vill säga att företräda medlemmarna, vilket kräver måttfullhet med alkohol.

Mutor
Fackliga företrädare har ofta möjlighet att fatta eller påverka beslut av stor ekonomisk betydelse. Det kan t.ex. handla om fackets egna inköp, beslut fattade gemensamt med andra (som upphandlingar av omställningstjänster inom TSL-systemet) eller arbetsgivarens köp av utrustning, entreprenadtjänster etc. där facket kan ha inflytande. En facklig företrädare får aldrig ta mutor och måste alltid vara på sin vakt mot mutförsök. Mutor kan bestå av olika saker t.ex. pengar, gåvor av större eller mindre värde, resor, fester, biljetter till sport- eller kulturevenemang. Är du osäker på om du är utsatt för ett mutförsök? Tacka då nej till erbjudandet för säkerhets skull!

Ordning och reda
Ordning och reda ska råda. Av förbundet anvisade rutiner för hantering av ekonomi och verksamhet (t.ex. attestordningar och verksamhetsplaner) ska tillämpas så att resurserna i förbund och avdelningar används för medlemmarnas bästa och oegentligheter undviks.

Med hälsningar
SVENSKA
PAPPERSINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET

Matts Jutterström